ایمنی در برابر زلزله

ارتقای فرهنگ ایمنی و سلامت می تواند عامل مهمی در به حداقل رساندن آسیب ها در بلایای طبیعی باشد.

  تاریخ ثبت : 1397/07/29
 498
  ثبت دیدگاه