خلاقیت در مدیریت

خلاقیت دارای سه مؤلفه است: تخصص ، تفکر خلاق و انگیزش که می تواند درونی و بیرونی
باشد ، مدیران روی هر سه این خصوصیات می توانند اثر گذارند ولی بر روی انگیزش کارکنان بیشتر از
دو مؤلفه دیگر تأثیر گذار هستند

  تاریخ ثبت : 1397/10/02
 کارشناس دفتر پدافند غیرعامل
 991
  دیدگاه کاربران